Posted by on febr. 11, 2020 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA SETZE D’OCTUBRE DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, setze d’octubre de dos mil dinou, essent les 20.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple al que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 13/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Jordi Martín Cuello

Maria del Mar Ferràs Altés

Carles Aguirre Niella

Aida Castro Martínez

Sílvia Marí Quevedo

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Albert Barrobés Victoria

Mercè Mulet Griell

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

  1. Donar compte dels decrets d’alcaldia números 30 al 35 de 2019.
  2. Aprovació, si s’escau, de diverses mocions:

– Moció en suport de la festa dels bous.

– Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació

  1. Sorteig dels membres que hauran de formar part de les meses per a les eleccions a Corts Generals del proper dia 10 de novembre.

 

_____________________________________________________________________

 

  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 30 AL 35 DE 2019.

 

Es dona compte del Decret número 30/2019 de 26 de setembre, de reserva de locals oficials i locals públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals del proper dia 10 de novembre, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 31/2019 de 26 de setembre, de reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions a Corts Generals del proper dia 10 de novembre, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 32/2019 d’1 d’octubre, d’aprovació del pressupost de l’exercici 2018, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 33/2019 de 2 d’octubre, d’inici de la tramitació administrativa del Compte General de l’exercici 2018, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 34/2019 de 3 d’octubre, que deixa sense efecte la prohibició d’acampada a la zona del Mas dels Ateos, del qual no es dona lectura perquè els regidors no disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 35/2019 de 8 d’octubre, de proposta de representants de l’administració per obtenir informació respecte dels resultats de l’escrutini en els properes eleccions a Corts Generals del 10 de novembre, del qual no es dona lectura perquè els regidors no disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSES MOCIONS:

 

– MOCIÓ EN SUPORT DE LA FESTA DELS BOUS.

 

Per part de l’alcaldia es procedeix a la lectura de la següent moció:

 

“El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir, en el marc del debat de política general, una proposta de resolució del grup parlamentari Catalunya en comú Podem  per tal d’instar al Govern de la Generalitat de Catalunya la prohibició dels correbous a Catalunya. A la nostra comarca, 3 municipis celebren les seves festes amb espectacles taurins.

 

L’any 2010, s’aprovà al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu de la celebració dels correbous. En ella s’hi estableix una estricta normativa que posa al centre de tot la seguretat dels animals i de les persones que hi participen.

 

El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels anys s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més segura per tots els agents participants.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal Més Orta-AM i el grup municipal Junts per Orta proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

Primer.-Rebutgem la decisió presa pel Parlament de Catalunya, per haver-se fet d’esquenes al territori i els agents implicats.

 

Segon.- Demanem un debat amb el territori on es tingui en compte la opinió dels experts i no convertir una qüestió de tradició i d’arrelament als nostres pobles (que ja està regulat) en un debat interessat.

 

Tercer.- Posar de manifest el nostre compromís amb la continuïtat de la celebració de les festes tradicionals amb bous recollides a la llei 34/2010, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya a defensar i mantenir la vigència de la llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

 

Cinquè.- Traslladar aquesta moció al Govern de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, a tots els municipis de la Terra Alta, a la Penya Taurina l’Asquella d’Horta de Sant Joan i a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre. A més, trametre aquesta moció al Consell Comarcal de la Terra Alta a efectes que es porti la seva aprovació al ple.”

 

A continuació l’alcalde pregunta si algun present vol manifestar alguna cosa.

 

Per part del portaveu de Junts per Orta s’exposa que de la manera tradicional en que es fan els bous a Horta, no se’ls fa patir. És bo que hi hagi un debat i que no es reguli a esquenes al territori.

Celebra que al redactar la moció no s’hagin inclòs altres modalitats que no es practiquen a Horta.

 

Coincideix el Sr. Barrobés en que des de que era petit, a la celebració de bous d’Horta no ha vist mai cap maltractament animal i si ha hagut algun incident és perquè les persones s’exposen voluntàriament, potser sí que podríem parlar de maltractament a persones que voluntàriament corren amb els bous però en cap cas maltractament animal.

 

L’arrelament i la tradició a Horta és molt potent i es creu que seria un problema seriós prohibir els correbous a Horta.

 

Finalitza el Sr. Joaquim Ferràs dient que fa uns anys la celebració de les Festes d’Horta de Sant Joan va ser declarada Patrimoni Festiu de Catalunya per les processions religioses i per la peculiaritat (sorteig dels remolcs, participació de la gent…) dels bous.

 

L’alcalde comenta que des de que viu a Horta, la tradició dels bous fa que te la facis teva.

 

Es procedeix a la votació i el Ple amb vuit (8) vots a favor dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), i una (1) abstenció de la senyora Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), APROVA la moció.

 

 

– MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

 

Per part de l’alcaldia es procedeix a la lectura de la següent moció:

 

“Definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.

 

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.

 

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.

 

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.

 

L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.

 

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.

 

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords:

 

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

 

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.

 

TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.

 

QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.

 

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

 

SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.

 

SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar

 

la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.

 

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la població d’Horta de Sant Joan, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.

 

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.

 

DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.”

 

Es procedeix a la votació de la mateixa i el Ple per UNANIMITAT dels nou (9) membres que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), APROVA la moció.

 

 

  1. SORTEIG DELS MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL PROPER DIA 10 DE NOVEMBRE.

 

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als presidents i vocals, titulars i suplents de les meses electorals (A i B) del municipi que s’han de constituir el proper dia 10 de novembre per a les Eleccions a Corts Generals, per la qual cosa s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part de les meses.

 

D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral serà comuna per a totes elles.

 

Acabat el sorteig, el Ple per UNANIMITAT dels nou (9) membres que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Sílvia Marí Quevedo (Més Orta – Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (Junts per Orta), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Designar membres titulars i suplents de les meses electorals del municipi a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.

 

Segon. Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

 

Tercer. Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta Electoral de Zona.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 22.24 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: