Posted by on febr. 11, 2020 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DINOU DE SETEMBRE DE DOS MIL DINOU

 

A Horta de Sant Joan, dinou de setembre de dos mil dinou, essent les 19.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple al que han estat convocats.

 

Sessió núm.: 12/19

 

Assisteixen:

 

Regidors i regidores:

Jordi Martín Cuello

Maria del Mar Ferràs Altés

Carles Aguirre Niella

Aida Castro Martínez

Rosanna Rel Aguilar

Albert Barrobés Victoria

Mercè Mulet Griell

 

Secretària: Elvira Alonso Clúa

 

Excusen la seva assistència:

Sílvia Marí Quevedo

Joaquim Ferràs Prats

 

———-

 

PUNTS A TRACTAR:

 

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries del dia 4 de juliol de 2019 i 24 de juliol de 2019.

 

 1. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 9 al 29 de 2019 (es va donar compte dels decrets núm. 15 i 17 al ple celebrat el dia 24 de juliol).

 

 1. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Av. dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de San Joan.

 

 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de moció de defensa de drets civil i polítics.

 

 1. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració relatiu al projecte “El Paisatge dels Genis”

 

 1. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

 

 1. Precs i preguntes.

 

_____________________________________________________________________

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2019 I 24 DE JULIOL DE 2019.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

S’aprova per UNANIMITAT dels set (7) membres presents al Ple, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), el contingut de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2019 de la qual no es dona lectura tota vegada que els regidors disposen d’una còpia que els hi ha estat lliurada amb anterioritat al Ple.

 

 

 1. DONAR COMPTE I/O RATIFICAR, SI S’ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 9 AL 29 DE 2019 (ES VA DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚM. 15 I 17 AL PLE CELEBRAT EL DIA 24 DE JULIOL).

 

Es dona compte del Decret número 9/2019 d’11 d’abril de 2019, d’autorització d’actuació a la Vinateria Arrels d’Orta, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 10/2019 de 25 d’abril de 2019, de proposta de representants de l’administració per a les Eleccions locals i europees a celebrar el 26 de maig de 2019, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 11/2019 de 20 de maig de 2019, de delegació en el regidor Jordi Antolí Andreu la competència per autoritzar el matrimoni civil entre els contraents RJGR i MTT, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret numero 12/2019 de 24 de maig de 2019, de sol·licitud d’ajut pel 50% del cost de restauració dels gegants d’Horta de Sant Joan, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 13/2019 de 20 de juny de 2019, d’autorització de l’actuació “Vermut amb caragolada acompanyat de DJ” al Bar La Bassa el proper dia 24 de juny, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 14/2019 de 27de juny de 2019, d’establiment de regidories i de delegació de la gestió d’aquestes, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 16/2019 de 28 de juny de 2019, de sol·licitud d’ajut econòmic al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per realitzar treballs forestals per a la millora de les masses arbòries i prevenció d’incendis forestals, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 18/2019 de 4 de juliol de 2019, de prohibició d’acampada i pernoctació a la zona d’acampada del Mas dels Ateos, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 19/2019 de 9 de juliol de 2019, d’autorització de l’actuació del grup musical “El Oso”, al bar de piscina municipal el proper 13 de juliol, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 20/2019 de 9 de juliol de 2019, d’autorització de l’actuació de “El Sobrino del diablo” al recinte del bar de la piscina municipal, el proper dia 9 d’agost, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 21/2019 de 9 de juliol de 2019, de delegació de les atribucions de l’alcaldia en la regidora Sílvia Marí Quevedo, durant el termini comprès entre els dies 2 i 11 d’agost ambdós inclosos, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 22/2019 de 17 de juliol del present, d’autorització d’actuació al bar de la piscina municipal de DJ, el proper 20 de juliol, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 23/2019 de 17 de juliol de 2019, d’autorització de tarda de còctels amb punxada basca acompanyat de DJ, el proper dia 26 de juliol al Bar Manolo, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 24/2019 de 6 d’agost de 2019, d’anul·lació del padró del servei d’aigua potable per error de tarifa, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 25/2019 de 23 d’agost, de sol·licitud d’ajut econòmic corresponent al 75% del pressupost total de l’elaboració d’una diagnosi i un pla d’actuació referent al servei públic de recollida selectiva de residus municipals, del qual no es dona lectura perquè els regidors ja disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 26/2019 de 23 d’agost, de sol·licitud d’ajut econòmic per a la retirada amb les condicions òptimes per tal de minimitzar el risc que comporta aquest material per a la salut pública, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 27/2019 de 28 d’agost, d’autorització d’actuació a la Plaça Catalunya de música a càrrec de DJ, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 28/2019 de 2 de setembre, de sol·licitud d’ajut a la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, pel projecte “El patrimonio inmaterial en el contexto arquitectónico del paisaje cultural de Els Ports”, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

Es dona compte del Decret número 29/2019 de 4 de setembre, d’autorització d’actuació amb tapes, vins i música a la Vinateria Arrels d’Orta el dia 6 de setembre, del qual no es dona lectura perquè els regidors disposen d’una còpia que els ha estat lliurada abans de la sessió.

 

 

 1. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES FINQUES UBICADES ENTRE ELS CARRERS DE LA BASSA, COSTUMS D’HORTA, AV. DELS PORTS I CARRER J, A LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’HORTA DE SAN JOAN.

 

ANTECEDENTS DE FET:

 

En data d’1 d’abril de 2019, el ple de la Corporació va aprovar inicialment la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrers de La Bassa, Costums d’Horta, Av. dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan.

 

L’expedient ha estat sotmès a informació pública el termini d’un mes, mitjançant els anuncis següents.

 

BOPT                                                                        10/04/2019

DOGC núm. 7852                                                     11/04/2019

Diari ARA                                                                  05/04/2019

e-tauler (seu electrònica)                                          10/04/2019

També anuncis de l’Ajuntament                                10/04/2019

 

De conformitat amb l’acord d’aprovació inicial, en el seu punt tercer, es va sol·licitar informe al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre en data de 3 d’abril de 2019 i es rep l’informe esmentat en data de 8 de maig, i en l’apartat de conclusions es requereix el següent:

 

“… des del punt de vista de la mobilitat, us comunico que la Direcció General de Transports i Mobilitat no pot informar aquest Pla especial fins que no rebi l’estudi de mobilitat corresponent…”

 

Revisat el requeriment i atenent al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada en el seu article 3 Àmbit d’aplicació en el seu punt segon exposa que no es obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5000 habitants, excepte que formin part d’un sistema urbà plurimunicipal en determinats supòsits, actuacions que suposin implantació de nous usos residencials, usos comercials o terciaris i usos industrials.

 

Simultàniament es va donar audiència als següents Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi.

 1. Ajuntament d’Arnes
 2. Ajuntament de Prat de Comte
 3. Ajuntament de Paüls
 4. Ajuntament de Caseres
 5. Ajuntament d’Alfara de Carles
 6. Ajuntament de Bot

 

Durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE:

 

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:

 • Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
 • Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
 • La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
 • L’article 22.2.c) i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • L’article 52.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Aprovar PROVISIONALMENT la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrer de la Bassa, Costums d’Horta, Av. dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan.

 

Segon. Donar trasllat de l’expedient administratiu així com la documentació tècnica que consta a l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme a les Terres de L’Ebre, per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

 

Tercer. Facultar a l’alcalde per tal que pugui resoldre i subscriure la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MOCIÓ DE DEFENSA DE DRETS CIVIL I POLÍTICS.

 

El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives.

 

Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la defensa i protecció dels drets civils i en la denúncia i l’acompanyament quan es produeixen casos de possibles vulneracions.

 

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves atribucions assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania.

 

En aquest sentit, la col·laboració entre els locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.

 

Per aquests motius, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.

 

Segon. Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió.

 

Tercer. Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.

 

Quart. Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-ne un seguiment posterior.

 

Cinquè. Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència.

 

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL PROJECTE “EL PAISATGE DELS GENIS”

 

Vist el conveni de col·laboració 2019 del projecte “El paisatge dels Genis” entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció”, l’Ajuntament del Vendrell, la Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya i aquest Ajuntament, amb els antecedents i clàusules.

 

Per tot l’exposat, el Ple per UNANIMITAT dels set (7) membres presents, dels nou (9) de dret que el composen, els senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta – Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta – Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més Orta – Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta – Acord Municipal), Rosanna Rel Aguilar (Junts per Orta), Albert Barrobés Victoria (Junts per Orta) i Mercè Mulet Griell (Junts per Orta), ACORDA:

 

Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració 2019 per realitzar el projecte titulat “El Paisatge dels Genis”.

 

Segon. Facultar el Sr. Jordi Martín Cuello, Alcalde – president de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, a signar el conveni.

 

Tercer. Donar trasllat del present acord a la Fundació Eurecat, als efectes pertinents.

 

 

 1. ASSUMPTES VARIS. L’ALCALDIA INFORMA.

 

Per part de l’alcaldia s’informa als assistents dels temes que es resumeixen a continuació.

 

. Renovació del tendal Llar infants:

 

En la legislatura que van encetar, l’alcalde comenta que es van trobar damunt la taula un pressupost per renovar el tendal de la Llar d’infants que estava trencat, avaluada la necessitat s’ha procedit al canvi d’aquest.

 

 

. Adquisició de mobiliari per la Piscina:

 

Aquest estiu s’ha adquirit una caseta de fusta per tal d’albergar l’espai obligatori del que ha de disposar el socorrista, per tal de deixar així lliures els vestuaris.

 

A més a més també es va canviar aixeteria per “botons” a les dutxes dels vestuaris.

 

 

. Problemàtica de l’aigua (escassetat recurs):

 

S’han mantingut nombroses reunions tan a nivell tècnic com polític per resoldre la problemàtica de l’escassesa de l’aigua i buscar solucions.

 

S’ha bombejat aigua al màxim atenent al nivell del cabdal ecològic el qual s’ha de respectar.

També informa que s’ha intentat agilitzar els tràmits quan a la sol·licitud de concessió als Ullals de Franxo i Morago davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i finalment han respost amb un requeriment de documentació per continuar la tramitació. Aquest Ajuntament iniciarà a més a més una sol·licitud per concessió d’aigua a la presa de Franxo per a fer-ne ús en moments puntuals durant el període estival.

 

 

. Mobilitat:

 

S’han mantingut reunions amb carreteres per a solucionar els problemes de velocitat en determinats punts dels municipi. Han respost que no hi ha disponibilitat econòmica i que a l’octubre es tornarien a reunir.

 

També a les dos entrades del poble se’ls ha sol·licitat la millora de les cunetes, les quals son molt fondes i falta asfalt.

 

 

. Fuites i filtracions a habitatges:

 

S’han contractat els serveis d’Aigües de Catalunya per mirar diferent fuites i filtracions així com l’estat de les canonades.

 

S’ha arranjat una fuita al carrer Moragrega amb el que s’espera que s’hagin resolt diferents punts de filtracions dels que es té constància.

 

També s’està treballant a la zona dels quatre camins i en el canvi de canonada del carrer Montsagre (part superior), per aquests últims treballs, s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació.

 

També s’està treballant a la zona del carrer Aragó en una problemàtica quan a les aigües fecals, es realitza la redacció d’una proposta per tal de solucionar la conducció.

 

 

. Reunions de l’Alcaldia:

 

 • Ajuntament d’Arnes: Pel tema de l’adequació d’espais d’aparcament als Estrets i també pel servei que s’està donant del Centre de Dia a usuaris d’Arnes i del que s’hauria d’assumir el cost per part de l’Ajuntament veí.

 

 • Racc Rally: El 25 d’octubre es celebrarà el Rally, el qual passarà con l’any passat per la plaça. També explica horaris i recorreguts i talls puntuals de la carretera.

Afegeix que els dies 22 i 23 d’octubre es faran reconeixements oficials amb personal del RACC.

 

 • Proves vehicles dia 6 d’octubre: Unes marques de cotxes han sol·licitat fer proves de vehicles a la zona del Coll de Sabaté, personalment l’alcalde farà fotos i vídeos perquè es pugui exigir que es deixi l’espai en el mateix estat, així mateix l’alcalde encarregarà a l’arquitecte municipal una memòria de l’estat del camí. 10 dies abans es faran arribar els horaris als veïns.

 

 • Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça: El dia 18 de setembre es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Horta.

 

 

L’alcalde a continuació dona la paraula a la regidora Sra. Mar Ferràs per tal que informi de temes de la seva àrea:

 

 

. Plaça de TEI a la Llar d’infants:

 

La regidora explica el procediment que van portar a terme per a la selecció de la plaça de TEI de la llar d’infants. Després de fer entrevistes a tots/es els/les aspirants, va resultar que la primera seleccionada va refusar el lloc (per raons personals i familiars) i va passar a cobrir-lo la segona persona amb més puntuació.

 

En breu es contractarà el/la Director/a de la Llar d’infants (Mestra d’Educació Infantil) durant un termini de sis mesos i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a través d’un contracte en pràctiques.

 

 

Tot seguit l’alcalde cedeix la paraula a la regidora, Sra. Aida Castro i es procedeix a tractar els següents assumptes:

 

. Subvenció retirada amiant:

 

A nivell municipal, l’Ajuntament i particulars han optat a entrar a la convocatòria per la retirada d’amiant. Des de l’Ajuntament s’ha informat als veïns de les pautes per a poder sol·licitar la subvenció.

 

 

. Família de refugiats:

 

Finalment s’ha activat el tema i vindrà una família que ha realitzat una visita a l’habitatge i al poble, després de tramitar tota la documentació i oferta de treball, a l’octubre esperem tenir-los a Horta.

 

 

. Avis i nets: Activitat que es celebrarà aquest cap de setmana per potenciar la cohesió entre avis i nets i s’aprofitarà per a fer la decoració de la Festa del Mostillo.

 

 

. Festa del Mostillo:

 

Aquest any estudiades les possibilitats per quedar-se a lloc habitual de la Fira o canviar-lo, s’ha apostat per una nova ubicació al passeig Manuel Pallarès.

 

Com a novetat a la zona de l’Era de Carrasco hi haurà Jocs de Fusta gegants i inflables per als nens, incorporant així activitats infantils amb la col·laboració de l’AMPA i l’Associació de Jubilats.

 

 

. Cuina i Paisatge dels Genis:

 

Després d’assistir a la reunió a Vilaseca de la Cuina dels Genis, s’estan preparant uns plats en alguns restaurants i amb la participació també d’olis, vins i arrel d’això al març es farien unes jornades de la Cuina dels Genis (a més a més de portar a terme activitats complementàries).

 

 

. Habitatge amb protecció oficial:

 

S’ha reactivat la primera fase de tramitació d’atorgament de pisos i es continuarà amb una segona per acabar d’omplir-los.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.

 

La regidora Sra. Rosanna Rel pregunta que arran de veure les notícies s’ha reactivat el tema de la implantació eòlica al territori, voldria saber en quin punt es troba.

 

L’alcalde respon que just avui amb diferents implicats del territori per la implantació eòlica, s’ha celebrat una reunió sobre l’assumpte. A Horta no es té cap entrada quan a la sol·licitud de tramitació de cap parc eòlic, l’únic que ha hagut és una visita d’uns senyors (representants i assessors de les empreses) comentant que era un tema que en el seu dia a Horta es va aturar però que actualment la Generalitat ha reactivat, en un primer moment el Parc Eòlic dels Pesells contava amb 17 molins i només anirien 6.

 

La regidora Sra. Sílvia Marí demà explicarà les conclusions de la reunió a la que ha assistit i que s’ha celebrat avui.

 

L’alcalde continua comentant que la posició de l’Equip de Govern, i creu que de tots els membres de l’Ajuntament, és que el poble va decidir que no volia al terme un parc eòlic i serà la posició defensada per aquest Consistori. Tots els membres presents coincideixen amb el posicionament.

 

L’alcalde creu que s’ha reactivat el tema perquè al 2019 fa 10 anys i segur que caduca algun tràmit que es va realitzar en el seu moment.

 

Cal que tothom vagi a una i s’aturi aquesta nova implantació eòlica perquè la comarca es creu que ja ha complert, malgrat Europa apreti pel tema de les energies renovables.

 

Tot seguit el regidor Sr. Barrobés, exposa davant el Ple el tema de l’activació del reg al municipi. La propera setmana parlarà amb l’alcalde per fixar l’estratègia que s’ha de seguir i fer les gestions donant suport per part de l’Ajuntament per tal de fer possible un fet molt important per al municipi, portar el reg al terme.

 

Caldrà fer una sèrie de tràmits per formar la Junta de Regants d’Horta de Sant Joan i en definitiva tornar a posar en marxa i apostar pel reg al municipi.

 

L’alcalde respon que coincideix amb la importància del reg i en la seva gestió i implantació.

 

El regidor Sr. Carles Aguirre, regidor de Festes, comenta que passarà el balanç econòmic per tal que puguin veure com han anat les Festes de Setembre.

 

La regidora Sra. Mercè Mulet pregunta i fa esment en relació a l’orquestra que va amenitzar la festa el dia 7 de setembre, si creuen que va complir amb les expectatives esperades i si realment el cost d’aquesta era justificat amb el resultat.

 

El Sr. Aguirre respon que està descontent i decebut amb l’actuació del dia 7 de setembre. L’empresa artística sempre ha respost molt bé a les expectatives que s’han dipositat en les orquestres, però el fet que no s’ha respost de la manera esperada (el dia 7 de setembre) es recordarà per a posteriors vegades.

 

Per últim la regidora, Sra. Mulet, pregunta com està el tema de la concessió d’ús i explotació del Bar del Casal Municipal.

 

L’alcalde respon que diferents persones s’han interessat i poden veure les condicions als plecs aprovats a l’efecte. El termini per a presentar l’oferta acaba el 4 d’octubre.

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar es dona per part de l’alcaldia finalitzada la sessió, essent les 20.55 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.

 

Vist i plau

L’alcalde

Si t'agrada, comparteix, gràcies: