Posted by on set. 29, 2020 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu.

 

Bases reguladores

 

L’objecte dels ajuts és compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu de la vinya.

– Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones titulars d’explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que compleixin amb la condició d’Agricultor/a Professional o persones jurídiques que tinguin la condició d’Explotació Agrària Prioritària (EAP). També poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones joves agricultores que hagin estat beneficiàries d’un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per a la convocatòria 2020.

– Condicions generals d’admissibilitat

Les persones beneficiàries d’aquest ajut han de complir les condicions generals d’admissibilitat següents:

a)Tenir una explotació inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).

b) Haver presentat la DUN de l’any 2019 i de l’any 2020.

c) Haver lliurat collita durant les campanyes 2019-2020 i 2020-2021, i disposar de la corresponents declaracions de collita.

d) En els casos de joves que s’han incorporat l’any 2020 o noves explotacions, per les condicions dels apartats b) i c) precedents només s’exigirà per a la campanya 2020-2021.

e) Haver patit una reducció mínima d’un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita de la campanya vigent respecte a la de la campanya 2019-2020 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu. En els supòsits de l’apartat d) precedent, la reducció mínima del 35% es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l’any anterior i, en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya.

– Tipus i quantia dels ajuts

1 L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentat un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d’un mínim del 35% respecte a la de la campanya 2019-2020, a conseqüència de l’afectació de la plaga del míldiu a les vinyes.

2 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar són les que determini la resolució de convocatòria de l’ajut.

3 El càlcul de l’ajut es farà tenint en compte el valor dels costos mitjans de producció del cultiu de la vinya que s’han xifrat en 2.190,64€/ha, ponderant-los segons el percentatge d’afectació de la plaga del míldiu, que ha de ser igual o superior al 35%, i multiplicant aquest resultat per la superfície total de la persona lliuradora de la collita de l’any 2020, d’acord amb la fórmula següent:

Càlcul ajut = 2.190,64€/ha x % d’afectació x superfície de la persona lliuradora any 2020.

4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats establerts a l’apartat 11 d’aquestes bases reguladores.

5 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, segons el qual el total d’ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 20.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s’incrementi el llindar establert per Estat membre.

6 Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud sigui inferior a 100 euros, aquesta no es tramitarà per qüestió d’eficàcia i eficiència administrativa, i s’arxivarà l’expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

– Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

– Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d’ajuts corresponent pendent de sortir.

– Publicitat

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: