Navigation Menu

Acta Ple Ordinari 27 d’octubre de 2016

Posted by on febr. 1, 2017 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

A Horta de Sant Joan, vint-i-set d’octubre de dos mil setze, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

Read More

HORTA DE SANT JOAN