Navigation Menu

HORTA DE SANT JOAN

D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència del propi Reial Decret.

 Us informem que quan s’aixequi la suspensió es reiniciarà el còmput dels terminis, sense perjudici que s’acordi l’ampliació dels terminis en virtut del previst a la normativa de procediment administratiu comú.