Si t'agrada, comparteix, gràcies:

PLE EXTRAORDINARI 24 DE JULIOL DE 2019

Posted by on jul. 22, 2019 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2019, a les 17:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Proposta, si s’escau, de les dues festes locals per a l’any 2020. 2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de la Festa Major 2019 i celebració de festivals taurins. 3. Aprovació, si s’escau, del Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències...

read more

PRESSUPOSTOS PER A LA CONTRACTACIÓ DINS LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Posted by on jul. 19, 2019 in Sin categoría | 0 comments

L’Ajuntament d’Horta de Sant Joan té previst la contractació de les actuacions següents: A) Aclarida, selecció tanys i desbrossada del sotabosc als rodals B1, B2 i B3 B) Obertura franja de defensa al camí de la Franqueta (E7) En cas que us interessi participar en l’execució dels treballs cal que ens ho comuniqueu a l’Ajuntament abans del dia 26 de juliol. Les ofertes presentades fora del termini no es tindran en compte per a la seva valoració.

read more

NOTA INFORMATIVA – ZONA D’ACAMPADA

Posted by on jul. 5, 2019 in Notícies de Els Ports, Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Nota informativa tancament zona acampada: nota tancament zona acampada

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 4 DE JULIOL DE 2019

Posted by on jul. 2, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 4 de juliol de 2019, a les 19:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació. 2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 3. Proposta de l’alcaldia de composició de la Comissió Especial de Comptes. 4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament....

read more

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONA I EQUIPAMENTS DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL ANUALITAT 2018

Posted by on juny 28, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONA I EQUIPAMENTS DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL ANUALITAT 2018

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 459,33€ per a la adquisició d’una “camilla” hidràulica per al Consultori Mèdic segons convocatòria per a l’anualitat 2018.

read more

CONVOCATÒRIA PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 15 DE JUNY DE 2019

Posted by on juny 13, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió plenària de Constitució de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Constitució de la mesa d’edat. 2. Constitució de la corporació. 3. Promesa o jurament dels membres de la corporació. 4. Donar compte de l’acta d’arqueig de la corporació i inventari municipal. 5. Elecció del titular de l’alcaldia i jurament o promesa del càrrec. 6. Intervencions. Atentament, L’alcalde (e. f.) – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 12...

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 12 DE JUNY DE 2019

Posted by on juny 7, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 12 de juny de 2019, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: Punt únic. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària d’11 d’abril i extraordinàries de 24 d’abril i de 29 d’abril. Atentament, L’alcalde e. f. – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 6 de juny de 2019

read more

Acta Ple Extraordinari 1 d’abril de 2019

Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA UN D’ABRIL DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, ú d’abril de dos mil dinou, essent les 14.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 04/19 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Rosanna Rel...

read more