Si t'agrada, comparteix, gràcies:

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 19 DE JULIOL DE 2018

Posted by on jul. 17, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2018, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2018 i de les sessions extraordinàries de 25 de juny de 2018 i de 30 de juny de 2018. 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de 2018. 3. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals. 4....

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 30 DE JUNY DE 2018

Posted by on juny 29, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 30 DE JUNY DE 2018

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 30 de juny de 2018, a les 13:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: Punt únic: Proposta de nomenament de fills adoptius d’Horta de Sant Joan • Barbara Leissing i Günter Schaupmeier Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 27 de juny de...

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 25 DE JUNY DE 2018

Posted by on juny 22, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 25 DE JUNY DE 2018

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2018, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Presa de possessió del Sr. Albert Fabregat com a regidor de l’Ajuntament. 2. Aprovació, si s’escau, d’encàrrec de gestió i delegació de competències per a l’execució de l’operació “xarxa de calor de proximitat“ inclosa en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020; eix prioritari 4, i del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Horta...

read more

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL

Posted by on maig 31, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 811,58€ per a la substitució d’una porta batent existent per una prota corredissa al Consultori Mèdic Local segons convocatoria per a l’anualitat 2017.

read more

APROVACIÓ DE DE PROJECTES I MEMÒRIES MUNICIPALS

Posted by on maig 21, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 10 d’abril de 2018, va aprovar inicialment els projectes següents que podeu consultar prement a l’enllaç: Anunci: ANUNCI aprovació inicial projectes municipals Memòria Tècnica Valorada d’Arranjament de l’Edifici de l’Antic “Hostal d’Orta” Memòria Tècnica Valorada “Renovació xarxa clavegueram C. Montsagre” MEMORIA TECNICA CARRER...

read more

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25 D’ABRIL

Posted by on abr. 23, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 25 d’abril de 2018, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018 i la sessió extraordinària de 27 de març de 2018. 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, dels decrets d’alcaldia. 3. Proposta, si s’escau, de les dues festes locals per a l’any 2019. 4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de dissolució del Consorci d’Iniciatives Terra Alta (CITA). 5....

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 27 DE MARÇ DE 2018

Posted by on març 26, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dimarts, dia 27 de març de 2018, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Punt únic: Donar compte de la renúncia de la regidora Soraia Roig Segura Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 22 de març de 2018

read more

MAS DE BUROT

Posted by on març 22, 2018 in Notícies de Els Ports, Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Connecti.cat: la reconstrucció del Mas de Burot

read more

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Posted by on març 15, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 3.719,27€ per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’anualitat 2017.

read more

Acta del Ple extraordinari de 4 de gener de 2018

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, quatre de gener de dos mil divuit, essent les 21.45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 01/18   Assisteixen:   Regidors i regidores:...

read more