Si t'agrada, comparteix, gràcies:

APROVACIÓ DE DE PROJECTES I MEMÒRIES MUNICIPALS

Posted by on maig 21, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 10 d’abril de 2018, va aprovar inicialment els projectes següents que podeu consultar prement a l’enllaç: Anunci: ANUNCI aprovació inicial projectes municipals Memòria Tècnica Valorada d’Arranjament de l’Edifici de l’Antic “Hostal d’Orta” Memòria Tècnica Valorada “Renovació xarxa clavegueram C. Montsagre” MEMORIA TECNICA CARRER...

read more

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25 D’ABRIL

Posted by on abr. 23, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 25 d’abril de 2018, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018 i la sessió extraordinària de 27 de març de 2018. 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, dels decrets d’alcaldia. 3. Proposta, si s’escau, de les dues festes locals per a l’any 2019. 4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de dissolució del Consorci d’Iniciatives Terra Alta (CITA). 5....

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 27 DE MARÇ DE 2018

Posted by on març 26, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dimarts, dia 27 de març de 2018, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Punt únic: Donar compte de la renúncia de la regidora Soraia Roig Segura Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 22 de març de 2018

read more

MAS DE BUROT

Posted by on març 22, 2018 in Notícies de Els Ports, Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Connecti.cat: la reconstrucció del Mas de Burot

read more

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Posted by on març 15, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 3.719,27€ per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’anualitat 2017.

read more

Acta del Ple extraordinari de 4 de gener de 2018

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, quatre de gener de dos mil divuit, essent les 21.45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 01/18   Assisteixen:   Regidors i regidores:...

read more

Acta del Ple extraordinari d’11 de desembre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, onze de desembre de dos mil disset, essent les 19.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 09/17   Assisteixen:  ...

read more

Acta Ple extraordinàri de 22 de novembre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-dos de novembre de dos mil disset, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 08/17   Assisteixen:   Regidors i...

read more

Acta del Ple Ordinari de 25 d’octubre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

Acta del Ple Ordinari de 25 d’octubre de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 07/17   Assisteixen:   Regidors i regidores:...

read more

SUBVENCIÓ PER AL CINEMA MUNICIPAL 2017

Posted by on febr. 14, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER AL CINEMA MUNICIPAL 2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 10.512,03€ segons convocatoria de 2017 per a subvencions a Ajuntaments per a activitats d’interès ciutadà de carácter singular extraordinari.

read more