Si t'agrada, comparteix, gràcies:

Acta Ple Extraordinari 1 d’abril de 2019

Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA UN D’ABRIL DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, ú d’abril de dos mil dinou, essent les 14.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 04/19 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Rosanna Rel...

read more

Acta Ple extraordinari 7 de març de 2019

Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA SET DE MARÇ DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, set de març de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 03/19 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Rosanna Rel...

read more

Acta Ple extraordinari dia 8 de febrer de 2019

Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

Acta Ple extraordinari dia 8 de febrer de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, vuit de febrer de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 02/19 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats...

read more

Acta Ple Ordinari 17 de gener de 2019

Posted by on maig 13, 2019 in Actes de Plens 2019 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, disset de gener de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 01/19 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Rosanna Rel...

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT 24 ABRIL 2019

Posted by on abr. 24, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 24 d’abril de 2019, a les 13:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: Punt únic. Sorteig per als llocs vacants dels membres de les meses per a les eleccions a Corts Generals del 28 d’abril de 2019. Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 23 d’abril de 2019

read more

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 11 ABRIL 2019

Posted by on abr. 9, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 11 d’abril de 2019, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2019 i de les sessions extraordinàries de 8 de febrer, 7 de març i 1 d’abril de 2019. 2. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 2 al 8 de 2019. 3. Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga per al 2020 del Conveni interadministratriu entre el Departament de...

read more

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

Posted by on abr. 4, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

Aprovada inicialment, pel Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en sessió extraordinària celebrada l’1 d’abril de 2019, la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrers de La Bassa, Costums d’Horta, Av. Dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan. Per consultar la modificació premeu aquí: Memòria L’esmentada modificació puntual es sotmet a informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Ara, al tauler...

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 1 D’ABRIL DE 2019

Posted by on març 29, 2019 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2019, a les 14:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 01. Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions a Corts Generals del 28 d’abril de 2019. 02. Modificació Puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Avda. Dels Ports, i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan. Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 26 de març de...

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT 7 DE MARÇ DE 2019

Posted by on març 6, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 7 de març de 2019, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 01. Verificar el text refós de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable. 02. Aprovació, si s’escau, del Conveni de Col·laboració per a l’execució del projecte estratègic “Coneix els aliments del teu territori” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya...

read more