Si t'agrada, comparteix, gràcies:

APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTES MUNICIPALS

Posted by on oct. 25, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

ANUNCI La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el 13 de setembre de 2018, va aprovar inicialment els projectes anomenats: – “Construcció de pista de pàdel i creació d’una àrea d’autocaravanes”, per import total de 110.191,63€, IVA inclòs, redactat per l’arquitecte José Ramón Llorens Fajardo. Projecte – “Renovació impermeabilització del dipòsit d’Horta”, d’Horta de Sant Joan, per import total de 13.876,55€, IVA inclòs, redactat per l’enginyer industrial Antonio Martínez Martí (Aigües de Catalunya, SA).         Podeu...

read more

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 18 D’OCTUBRE DE 2018

Posted by on oct. 16, 2018 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 18 d’octubre de 2018, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2018. 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 15, 16, 17, 18 i 19 de 2018. 3. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals. 4. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic i financer de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan....

read more

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES-PERIDOMÈSTIQUES ANUALITAT 2018

Posted by on ag. 27, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES-PERIDOMÈSTIQUES ANUALITAT 2018

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció que ascendeix a la quantitat de 2.856,42€ per a la gestió de plaques peridomèstiques segons convocatòria per a l’anualitat 2018.

read more

SUBVENCIÓ DESPESA CORRENT PER A L’ANY 2018

Posted by on ag. 27, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ DESPESA CORRENT PER A L’ANY 2018

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 13.844,86€ en concepte de DESPESA CORRENT per a l’any 2018 a través del programa de despeses corrents – actuacions ordinàries segons convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2018

read more

Acta Ple Extraordinari 30 de juny de 2018

Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, trenta de juny de dos mil divuit, essent les 13.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 06/18 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Ricard...

read more

Acta Ple Extraordinari 25 de juny de 2018

Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de juny de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 05/18 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats...

read more

Acta Ple Ordinari 25 d’abril de 2018

Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’abril de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 04/18 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats Rosanna Rel...

read more

Acta Ple Extraordinari 27 de març de 2018

Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-set de març de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 03/18 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats...

read more

Acta Ple Ordinari 25 de Gener de 2018

Posted by on ag. 3, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de gener de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats. Sessió núm.: 02/18 Assisteixen: Regidors i regidores: Joaquim Ferràs Prats...

read more